องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

                     ตำบลบางพลับ  มีถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางและขนส่ง  ดังนี้

                             . ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๖๐  ( ถนนลาดยางสายบางลี่ สุพรรณบุรี) ผ่านหมู่ที่ ๑,,,  และ    ตำบลบางพลับ

                             . ถนนลาดยาง  สายแยกจากถนนสายบางลี่ สุพรรณบุรี บริเวณหมู่ที่ ๑ เข้าวัดท่าจัด หมู่ที่    ผ่านหมู่ที่ ๒,๓ ตำบลบางพลับ เขตตำบลหัวโพธิ์   อำเภอสองพี่น้อง

                             . ถนนลาดยางสายแยกจากถนนสายบางลี่ สุพรรณบุรี บริเวณหมู่ที่   เข้าวัดดงตาล  - เขตเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

                             . ถนนลาดยางสายแยกจากสะพานหน้าอนามัยดอนกระเบื้องเข้าไปในหมู่บ้านระยะทาง ๑  กม.

                     นอกนั้นเป็นถนนลูกรังและถนนดินเข้าหมู่บ้านทุกหมู่  (ยกเว้นหมู่ที่ ๑  และหมู่ที่ ๖ )   สภาพผิวจราจรคับแคบและเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนบางสายมีระดับความสูงของถนนระดับต่ำ เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำจะท่วมถนนทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางและขนส่ง