องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น      

บางพลับ  เมืองน่าอยู่เพรียงพร้อมด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจรุ่งเรือง  การศึกษาก้าวหน้า สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา  พัฒนาสุขภาพขั้นมูลฐาน  สืบสานประเพณี  เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการประชาด้วยความประทับใจ  เสมอภาค  รวดเร็วและโปร่งใส