องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายเสกสิทธิ์ บุษบา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

นางชุลี ดากระบุตร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับนายสมชาย สาลิกุล
นางภาณ์พัฒจนา ครุฑใจกล้า
นายสุชาติ สมเหมาะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4


นายประยูร ใจเสือกุล

นางสาวศิริพร กระโห้แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6