องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


สัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บนำ้ประจำปี 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ   จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2567
ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เห็นชอบให้ วันที่ 7-14 มกราคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำในการสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้จัดให้มีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด  โดยดำเนินการดังนี้
1.สำรวจและซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำพร้อมฝาปิดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และเก็บสำรองน้ำไว้อุปโภค บริโภค ในภาวะขาดแคลนน้ำ
2.สร้างหรือซื้อภาชนะเก็บน้ำของครัวเรือนเพิ่มเติมให้พอเพียงต่อการ อุปโภค/บริโภค ของครอบครัว
3.ทำความสะอาดภาชนะและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในภาวะขาดแคลนน้ำ
4.สร้างจิตสำนึกให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ

2024-03-21
2024-03-19
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-17
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-02
2023-12-27