องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


ประชุมสภา อบต.บางพลับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


  วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น นายเสกสิทธิ์ บุษบา ประธานสภา อบต.บางพลับ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ และพิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยสภา อบต.บางพลับได้ให้ความเห็นชอบ

2024-02-07
2024-01-17
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-02
2023-12-27
2023-12-15
2023-10-25
2023-07-20
2023-06-26