องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕


๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเสกสิทธิ์  บุษบา ประธานสภา อบต.บางพลับ เรียกประชุมสภา อบต.บางพลับ เพื่่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขั้นแปรญัตติ และมติ

2023-10-25
2023-07-20
2023-06-26
2023-06-09
2023-05-11
2023-05-11
2023-05-10
2023-04-30
2023-04-27
2023-04-18