วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ดำเนินงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบางคาง หมู่ที่ 7 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ เด็กเล็กจำนวน ๓๔ คน จ้างเหมาเป็นเวลา ๒๑ วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2566 และช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภายใต้ดูและขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 2 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง